top of page

Queen Hotel Café Restauarnt

Algemene voorwaarden

1. HOTEL / ALGEMEEN

 

1.1 Schade aan onze panden en eigendommen

Schade aan onze panden en eigendommen die tijdens uw verblijf door u of uw gezelschap is veroorzaakt en items die na uw vertrek ontbreken, worden ten laste van uw geregistreerde creditcard gebracht of in rekening gebracht en verstuurd naar het (email) adres dat bij ons bekend is.

 

1.2 In goed vertrouwen

U gaat ermee akkoord dat u te goeder trouw reserveringen maakt voor legitiem gebruik door u en uw gezelschap en niet voor enig ander doel. Met inbegrip van, maar niet beperkt tot, doorverkoop, ontoelaatbare toewijzing of publicatie op websites van derden of het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen op basis van vraag en aanbod.

 

1.3 Aansprakelijkheid

Het hotel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen in ons pand.

Gevonden voorwerpen

Alle verloren of achtergelaten voorwerpen die in ons pand worden gevonden, worden geregistreerd en 1 maand bewaard. Indien achtergelaten voorwerpen op uw verzoek opgestuurd moeten worden dan is dit geheel voor eigen rekening en risico.

 

1.4 Minderjarigen

Als u minderjarig bent en niet door iemand van 18 jaar of ouder wordt begeleid of geen ondertekend toestemmingsformulier van uw ouders of voogd hebt, behoudt Queen Hotel zich het recht voor om u te weigeren. Verder serveren wij geen alcohol als u jonger bent dan 18 jaar of zich op verzoek van een van onze medewerkers niet kan identificeren. Ook niet als u met uw ouder of onder begeleiding van een meerderjarige bent.

 

1.5 Privacy beleid

Uw persoonsgegevens worden voor, tijdens en na uw verblijf door Queen Hotel verzameld. Deze gegevens worden overeenkomstig ons privacy beleid, de AVG en de overige toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. Wij hebben geen invloed op gegevens die met behulp van cookies etc. door externe boekingspartijen worden verzameld wanneer u hun website bezoekt. Hiervoor verwijzen wij naar het privacy beleid van de onderneming waarbij u heeft geboekt.

 

1.6 Onvoorziene omstandigheden

Queen Hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid en keert geen vergoeding uit wanneer afgenomen diensten wegens omstandigheden, die buiten onze invloedssfeer liggen,  niet kunnen worden verleend: (natuur)rampen, brand, oorlog/oorlogshandelingen en terrorisme, stakingen, oproer, burgerlijke ongeregeldheden, overheidsvoorschriften, arbeidsconflicten, slechte weersomstandigheden, een pandemie of een andere uitzonderlijke en catastrofale gebeurtenis of omstandigheid, of een noodsituatie, waardoor het voor de gasten onmogelijk of onwettig wordt om in het hotel te verblijven.

 

1.7 BTW

Prijzen en tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen in BTW.

 

1.8 WIFI

In ons gebouw en terras kunnen gasten gebruik maken van onze gratis WIFI-service. Vraag een medewerker om de inloggegevens. Ons draadloos netwerk wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. We garanderen niet dat de toegang tot onze draadloze netwerk te allen tijde onderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn of aan uw vereisten zal voldoen. Queen Hotel is niet verantwoordelijk voor de veiligheid, integriteit, nauwkeurigheid of volledigheid van informatie die u verzendt of ontvangt tijdens het gebruik van onze WIFI. U mag ons WIFI-netwerk niet gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn.

 

1.9  Huisdieren

Huisdieren zijn bij Queen Hotel niet toegestaan.

 

2. HOTEL / RESERVERINGEN

 

2.1 Annuleringsvoorwaarden

We hebben 2 soorten tarieven: non-refundable en standaard. Voor groeps- (vanaf 4 kamers) en zakelijke reserveringen kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

 

2.2 Eerder uitchecken

Als u eerder wilt vertrekken dan de vermelde vertrekdatum op uw reserveringsbevestiging, verzoeken wij u vriendelijk om dit vóór 16:00 uur op de dag voor vertrek aan ons door te geven. Dit voorkomt eventuele annuleringskosten.

 

2.3 Uw boeking wijzigen

Als u uw reservering wilt wijzigen, kan noch de beschikbaarheid noch de prijs van uw boeking worden gegarandeerd. Om kosten vanwege de te late annulering te voorkomen, wordt aangeraden uw reservering zo snel mogelijk te wijzigen.

 

2.4 No-show

U wordt beschouwd als een no-show als u niet op de dag van aankomst gearriveerd bent. In geval van no-show zullen wij de eerste nacht in rekening brengen als u een standaard tarief hebt geboekt. Als u een boeking heeft gemaakt waarbij een non-refundable tarief van toepassing is, blijft u het volledige bedrag verschuldigd.

 

2.5 Prijzen en toeristenbelasting

Op uw boeking is de kamerprijs van toepassing die wij bij uw reservering zijn overeengekomen. Maaltijden, dranken en andere extra’s zijn niet bij uw kamerprijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn inclusief btw en moeten in lokale valuta worden betaald. De prijzen kunnen zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Bij non-refundable tarieven moet de kamerprijs vooraf worden betaald. Alle andere kosten moeten bij het uitchecken worden betaalt. Er wordt toeristenbelasting in rekening gebracht. De toeristenbelasting kan tussen het moment van de boeking  en de datum van uw verblijf in het hotel veranderen.

 

2.6 Non-refundable tarief

Dit is ons laagste tarief. U betaalt bij reservering het volledige bedrag (met creditcard of bankpas). Het is niet mogelijk om uw reservering te wijzigen of te annuleren derhalve wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Dit tarief kan uitsluitend online worden geboekt.

 

2.7 Standaard tarief

Garandeer uw reservering met een creditcard of vooruitbetaling. Bij verzetting of wijziging van uw reservering kan een ander tarief van toepassing zijn. In geval van annuleren gelden de volgende voorwaarden:

  • 100% van de reserveringswaarde van de eerste nacht wordt in rekening gebracht wanneer u minder dan 24 uur vóór uw aankomstdatum annuleert.

 

3. WEBSITE

 

3.1 Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van deze website van Queen Hotel Café Restaurant Eindhoven.

 

3.2 Akkoordverklaring

Indien u deze gebruikersvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd deze website te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van deze website geeft u daarmee aan onderhavige gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

 

3.3 Wijzigingen

Deze website is ten alle tijde gerechtigd de informatie op deze webste en deze gebruikersvoorwaarden en de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze website adviseert u deze website en de de gebruikersvoorwaarden en de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

3.4 Doel

Deze website beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over het hotel en restaurant en haar partners in de breedste zin des woords. Deze website streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel websitebuilder de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

 

3.5 Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar websites van partners van deze website en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Deze website is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat deze website deze hyperlink opneemt betekent  iet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

 

 

3.6 Eigendom

Alle rechten op deze website en alle informatie op deze website berusten volledig bij Queen Hotel Café Restaurant Eindhoven, haar partners en adverteerders. Queen Hotel Café Restaurant Eindhoven behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Queen Hotel Café Restaurant Eindhoven, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van deze website geldt: © 2020 Queen Hotel Café Restaurant Eindhoven, Nederland.

 

3.7 Informatie

Deze website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van deze website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Queen Hotel Café Restaurant Eindhoven. Het is niet toegestaan informatie die van deze website wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.
 

3.8 Gebruiksrecht

Deze website verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om deze website te kunnen raadplegen of deze website in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om deze website te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door deze website worden ontsloten. Bovendien is het verboden deze website - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van deze website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

 

3.9 Beveiliging

Deze website spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

 

3.10 Aansprakelijkheid

Deze website sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf deze website, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van deze website.
 

3.11 Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

bottom of page